Členské příspěvky

Každý člen TJ Sokol Tymákov hradí 1x ročně vždy pouze 1x členský příspěvek (sokolská známka) v příslušné výši dle věku člena (200 Kč nebo 500 Kč) + příslušný počet oddílových příspěvků dle tabulky níže.

Věkové zařazení

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

(roční)

ODDÍLOVÉ

 PŘÍSPĚVKY

(roční)

CELKOVÉ

 PŘÍSPĚVKY

(členské + oddílové)

SPORTOVÁNÍ V ODDÍLU

POZNÁMKA / VYSVĚTLIVKA

* 2004 a později (mládež do 18 let)

200 Kč

1100 Kč

1300 Kč

Národní házená

Oddílové příspěvky hradí pouze aktivní (hrající) členové jednoty

200 Kč

300 Kč

500 Kč

Všestrannost

* 1957 - 2003 vč. 

(dospělí 18 - 65 let)

500 Kč

1700 Kč

2200 Kč

Národní házená

Oddílové příspěvky hradí pouze aktivní (hrající) členové jednoty

500 Kč

100 Kč

600 Kč

Všestrannost, Aerobic

* 1956 a dříve 

(senioři nad 65 let)

200 Kč

200 Kč

0 Kč

100 Kč

200 Kč

300 Kč

Národní házená

Všestrannost, Aerobic

Za členy, kteří se aktivně podíleli nebo podílejí na chodu jednoty (člen výboru, trenér, rozhodčí), odvádí členské příspěvky jednota.

Cvičitelé všestrannosti a nehrající trenéři NH

 • Nar. 1957 - 2003 vč:    500 Kč (jen členské příspěvky)

 • Nar. 1956 a dříve:        200 Kč (jen členské příspěvky)

Upozornění: Hrající trenéři NH hradí i oddílové příspěvky!!!

studenti (18 - 26 let)

500 Kč

1100 Kč

1600 Kč

Národní házená

Nutno doložit potvrzení o studiu

Možnosti slev z oddílových příspěvků:

 • Rodinná sleva - u vícečlenných rodinných skupin (rodič + dvě a více dětí) platí oddílové příspěvky druhé a každé další dítě vždy v poloviční sazbě, to platí pouze pro děti do dovršení 18 let.

Upozornění: Členové, kteří nebudou mít řádně a včas uhrazené členské a oddílové příspěvky, nebudou moci vykonávat sportovní činnost v příslušných oddílech TJ Sokol Tymákov!!!

Pokyny pro úhradu:

 • Příspěvky v celkové výši (členské + oddílové) se hradí na účet T. J. Sokol Tymákov - 1033524059/6100 Equa bank. Do popisu transakce uvádějte: (účel platby + jméno plátce + rok narození). Příklad: Příspěvek NH/všestrannost 2022, Jan Novák - 1980

 • Příspěvky ve shora uvedené výši je třeba uhradit nejpozději do 15. března příslušného kalendářního roku.

 • Noví členové přihlášeni do 30. 6. příslušného kalendářního roku platí oddílové příspěvky v plné výši. Po přihlášení po tomto datu platí oddílové příspěvky v poloviční výši. Členské příspěvky se vždy platí v plné výši.

 • Hostující členové z jiných T. J. platí jen oddílové příspěvky.

 • Po uhrazení příspěvků lze obdržet potvrzení použitelné jako doklad pro získání příspěvku od Vaší zdravotní pojišťovny na pravidelnou pohybovou aktivitu (zjistěte si prosím předem podmínky Vaší pojišťovny). Potvrzení Vám rádi vystavíme.

 • Pokud potřebujete doklad, kontaktujte prosím naši účetní: Ing. Petra Hránková, M: +420 725 850 375, E: petrahrankova@gmail.com

Pokyny pro přihlášku nových členů:

 • Nový člen se přihlásí do Sokola vyplněním webového formuláře: https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/18239129

 • Důležité je vyplnit veškeré osobní údaje (včetně RČ), úplnou adresu trvalého pobytu a kontakt (E-mail + telefon). U nezletilých kontakt na zákonného zástupce (E-mail + telefon). Je důležité vyplnit e-mail, protože na něj bude po zaplacení příspěvků automaticky odeslán elektronický členský průkaz na příslušný rok ve formátu PDF, který si následně můžete vytisknout nebo používat v elektronické podobě. Dále doporučujeme i vložit fotografii nového člena, nebudete ji muset pokaždé na průkazku vylepovat.

 • Upozorňujeme, že vyplnění veškerých údajů na přihlášce je předpokladem pro řádné přijetí nového člena do jednoty a následné vedení členské základny, bez kterého není (a do budoucna nebude možné) provést zápis nového člena do tzv. sportovního rejstříku a následně žádat o dotace ze státních prostředků (NSA, Plzeňský kraj a pod.).

Za zaslané příspěvky děkujeme!